วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ (VISION)

โรงเรียนหนองทุ่มศรีสำราญวิทยาจัดการศึกษาได้มาตรฐาน บริหารตามหลักธรรมาภิบาล บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของชุมชน  ดำรงตนในเอกลักษณ์ความเป็นไทย ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่คุณธรรมจริยธรรม ก้าวล้ำเทคโนโลยี

ปรัชญาของโรงเรียน

ปญญา โลกสมิ  ปชโชโต

(ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก)