พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ (MISSION)

1. จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานได้คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ

2. เสริมสร้างระบบการบริหารการจัดการศึกษาตามหลักธรรมมาภิบาล

3. ส่งเสริมการจัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของ องค์กร เอกชนและชุมชน
4. ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ดีงามบนพื้นฐานความเป็นไทย
5. ส่งเสริมให้ครูและนักเรียนดำรงตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

6. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์การเรียนการสอนให้เพียงพอและมี

ประสิทธิภาพ

7. พัฒนาส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อม  การบริการ  การใช้แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา

ท้องถิ่น  ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาอย่างคุ้มค่า

8. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  และส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพ


เป้าหมาย (GOAL)


1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

2. สถานศึกษามีระบบการบริหารการจัดการศึกษาตามหลักธรรมมาภิบาล
3. องค์กร  เอกชนและชุมชน  มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

4. ครูและนักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  มีค่านิยมอันดีงาม  และมีเอกลักษณ์ของ

ความเป็นไทย

5. ครูและนักเรียนนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
6. ครูและนักเรียนใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์การเรียนได้อย่างเพียงพอและมี

ประสิทธิภาพ

7. สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอื้อต่อการพัฒนา

ผู้เรียนและใช้แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งในและนอกสถานศึกษาได้อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ

8. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาและสร้างเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพ