ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบฟอร์สรุปโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 26.04 KB 29
แบบฟอร์มการเขียนโครงการปีงบประมาณ 63 Word Document ขนาดไฟล์ 68 KB 53
ตัวอย่างโครงการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 378.5 KB 91
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 123.5 KB 85
บันทึกข้อความขออนุมัติจัดทำโครงการ (ตัวอย่าง) Word Document ขนาดไฟล์ 51.95 KB 173
เอกสารโครงการ SBMLD
แบบฟอร์มโครงการ SBMLD ปี64 Word Document ขนาดไฟล์ 52.5 KB 13
เกณฑ์การประกวดสถานศึกษาSBMLD Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 68.03 KB 524
เครื่องมือประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
แบบเก็บรวบรวมข้อมูลมาตรฐาน60 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1002.5 KB 119
ผลการดำเนินงานตามมาตรฐาน
มาตรฐานที่1 Word Document ขนาดไฟล์ 339.5 KB 118
มาตรฐานที่2 Word Document ขนาดไฟล์ 249.5 KB 125
มาตรฐานที่3 Word Document ขนาดไฟล์ 266 KB 96
มาตรฐานที่4 Word Document ขนาดไฟล์ 278 KB 102
มาตรฐานที่5 Word Document ขนาดไฟล์ 282.5 KB 103
มาตรฐานที่6 Word Document ขนาดไฟล์ 242.5 KB 106
มาตรฐานที่7 Word Document ขนาดไฟล์ 309.5 KB 105
มาตรฐานที่8 Word Document ขนาดไฟล์ 244.5 KB 109
มาตรฐานที่9 Word Document ขนาดไฟล์ 308 KB 102
มาตรฐานที่10 Word Document ขนาดไฟล์ 270.5 KB 109
มาตรฐานที่11 Word Document ขนาดไฟล์ 259.5 KB 112
มาตรฐานที่12 Word Document ขนาดไฟล์ 237.5 KB 108
มาตรฐานที่13 Word Document ขนาดไฟล์ 238 KB 99
มาตรฐานที่14 Word Document ขนาดไฟล์ 279 KB 99
มาตรฐานที่15 Word Document ขนาดไฟล์ 240 KB 117
มาตรฐานที่16 Word Document ขนาดไฟล์ 275.5 KB 105
ทั่วไป
ร่างรัฐธรรมณูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช.......... Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 768.92 KB 103
แบบประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
ตัวอย่างแบบประเมิน Word Document ขนาดไฟล์ 266 KB 146
แบบประเมิน59 Word Document ขนาดไฟล์ 291.5 KB 247
คำอธิบายแบบประเมิน Word Document ขนาดไฟล์ 229.5 KB 140
โรงเรียนเฮ็ดดีมีสุข
หนังสือ การสร้างการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 121
หนังสือ บันเทิงชีวิตครูสู่ชุมชนการเรียนรู้ 124
เอกสารงานบุคลากร
ผลการจัดการศึกษาในรอบแผนที่ผ่านมา Word Document ขนาดไฟล์ 471 KB 106
ID plan Word Document ขนาดไฟล์ 133.78 KB 289
รายงานกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 1.82 MB 140
MOU Word Document ขนาดไฟล์ 944.31 KB 156
ปถ.05 ใหม่ล่าสุด
ปถ.05 1/2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1.41 MB 117
ม6.1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 4.43 MB 107
ม5.1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 4.34 MB 109
ม4.1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 4.39 MB 103
ม3.2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 4.42 MB 118
ม3.1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 4.42 MB 106
ม2.2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 4.42 MB 110
ม2.1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 4.42 MB 114
ม1.2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 4.42 MB 120
ม1.1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 4.42 MB 133
เอกสารประเมินโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น
แนวทางการประเมินรายตัวบ่งชี้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 419.31 KB 461
คู่มือดำเนินโครงการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.6 MB 119
เอกสารการประกันคุณภาพการศึกษา
นำเสนอมาตรฐานการศึกษา PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 1.77 MB 83
นำเสนอคู่มือการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกาา Unkown Document ขนาดไฟล์ 3.82 MB 73
นำเสนอการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา Unkown Document ขนาดไฟล์ 202.04 KB 94
แบบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 197.78 KB 81
การประกันคุณภาพ รอบ 4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 365.84 KB 3882
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 63.72 KB 68
แบบรายงานการประเมินตนเองเป็นรายบุคคล
ส่วนหน้า Word Document ขนาดไฟล์ 19.18 KB 80
เนื้อหา Word Document ขนาดไฟล์ 124.21 KB 73
แผนการจัดการเรียนรู้
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้พอเพียง Word Document ขนาดไฟล์ 212 KB 59
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ทั่วไป Word Document ขนาดไฟล์ 165 KB 53
เอกสารการเงิน
Word Document ขนาดไฟล์ 20.67 KB 9
Word Document ขนาดไฟล์ 35.58 KB 5
Word Document ขนาดไฟล์ 35.09 KB 4
Word Document ขนาดไฟล์ 42.37 KB 8
Word Document ขนาดไฟล์ 34.71 KB 5
Word Document ขนาดไฟล์ 64.5 KB 7
Word Document ขนาดไฟล์ 60.5 KB 11
โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น
รายงานการประเมินตนเอง Word Document ขนาดไฟล์ 899.5 KB 48
SAR61
รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.74 MB 10
สรุปรายมาตรฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 13.51 KB 18
มาตรฐานการศึกษา61 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.58 MB 16
ใบงานที่3 Word Document ขนาดไฟล์ 93.81 KB 33
ใบงานที่1 Word Document ขนาดไฟล์ 30.64 KB 30
แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562
บัญชีโครงการแผน 4 ปี Word Document ขนาดไฟล์ 469 KB 43
แบบฟอร์มโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 46 KB 37
ใบงานที่ 3 Word Document ขนาดไฟล์ 42 KB 25
ใบงานที่ 2 Word Document ขนาดไฟล์ 88.5 KB 29
ใบงานที่ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 31.5 KB 29
เอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้าง
Word Document ขนาดไฟล์ 97.5 KB 8
Word Document ขนาดไฟล์ 39.56 KB 10
Word Document ขนาดไฟล์ 62 KB 6
งานดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม
บันทึกข้อความขอใช้บริการห้องโสตฯ Word Document ขนาดไฟล์ 74.43 KB 8
งานประชาสัมพันธ์การศึกษา
เอกสารแนบวาระการประชุม ครั้งที่8/2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.24 MB 7