ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
บันทึกข้อความขออนุมัติจัดทำโครงการ (ตัวอย่าง) Word Document ขนาดไฟล์ 51.95 KB 92
แบบฟอร์มโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 30.75 KB 89
เอกสารโครงการ SBMLD
เกณฑ์การประกวดสถานศึกษาSBMLD Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 68.03 KB 442
เครื่องมือประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
แบบเก็บรวบรวมข้อมูลมาตรฐาน60 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1002.5 KB 60
ผลการดำเนินงานตามมาตรฐาน
มาตรฐานที่1 Word Document ขนาดไฟล์ 339.5 KB 54
มาตรฐานที่2 Word Document ขนาดไฟล์ 249.5 KB 57
มาตรฐานที่3 Word Document ขนาดไฟล์ 266 KB 43
มาตรฐานที่4 Word Document ขนาดไฟล์ 278 KB 47
มาตรฐานที่5 Word Document ขนาดไฟล์ 282.5 KB 47
มาตรฐานที่6 Word Document ขนาดไฟล์ 242.5 KB 48
มาตรฐานที่7 Word Document ขนาดไฟล์ 309.5 KB 47
มาตรฐานที่8 Word Document ขนาดไฟล์ 244.5 KB 49
มาตรฐานที่9 Word Document ขนาดไฟล์ 308 KB 48
มาตรฐานที่10 Word Document ขนาดไฟล์ 270.5 KB 51
มาตรฐานที่11 Word Document ขนาดไฟล์ 259.5 KB 51
มาตรฐานที่12 Word Document ขนาดไฟล์ 237.5 KB 49
มาตรฐานที่13 Word Document ขนาดไฟล์ 238 KB 46
มาตรฐานที่14 Word Document ขนาดไฟล์ 279 KB 44
มาตรฐานที่15 Word Document ขนาดไฟล์ 240 KB 51
มาตรฐานที่16 Word Document ขนาดไฟล์ 275.5 KB 51
ทั่วไป
ร่างรัฐธรรมณูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช.......... Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 768.92 KB 50
แบบประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
ตัวอย่างแบบประเมิน Word Document ขนาดไฟล์ 266 KB 85
แบบประเมิน59 Word Document ขนาดไฟล์ 291.5 KB 100
คำอธิบายแบบประเมิน Word Document ขนาดไฟล์ 229.5 KB 76
โรงเรียนเฮ็ดดีมีสุข
หนังสือ การสร้างการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 60
หนังสือ บันเทิงชีวิตครูสู่ชุมชนการเรียนรู้ 59
เอกสารงานบุคลากร
ผลการจัดการศึกษาในรอบแผนที่ผ่านมา Word Document ขนาดไฟล์ 471 KB 46
ID plan Word Document ขนาดไฟล์ 133.78 KB 109
รายงานกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 1.82 MB 79
MOU Word Document ขนาดไฟล์ 944.31 KB 95
ปถ.05 ใหม่ล่าสุด
ปถ.05 1/2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1.41 MB 63
ม6.1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 4.43 MB 52
ม5.1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 4.34 MB 55
ม4.1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 4.39 MB 52
ม3.2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 4.42 MB 63
ม3.1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 4.42 MB 56
ม2.2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 4.42 MB 60
ม2.1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 4.42 MB 61
ม1.2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 4.42 MB 62
ม1.1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 4.42 MB 77
เอกสารประเมินโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น
แนวทางการประเมินรายตัวบ่งชี้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 419.31 KB 57
คู่มือดำเนินโครงการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.6 MB 54
เอกสารการประกันคุณภาพการศึกษา
นำเสนอมาตรฐานการศึกษา PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 1.77 MB 19
นำเสนอคู่มือการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกาา Unkown Document ขนาดไฟล์ 3.82 MB 19
นำเสนอการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา Unkown Document ขนาดไฟล์ 202.04 KB 20
แบบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 197.78 KB 23
การประกันคุณภาพ รอบ 4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 365.84 KB 20
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 63.72 KB 18
แบบรายงานการประเมินตนเองเป็นรายบุคคล
ส่วนหน้า Word Document ขนาดไฟล์ 19.18 KB 23
เนื้อหา Word Document ขนาดไฟล์ 124.21 KB 25
แผนการจัดการเรียนรู้
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้พอเพียง Word Document ขนาดไฟล์ 212 KB 10
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ทั่วไป Word Document ขนาดไฟล์ 165 KB 8
เอกสารการเงิน
ขออนุมัติเบิกเงินไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 39.7 KB 22
ขออนุญาตไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 61.5 KB 21
ขออนุมัติงบประมาณตามโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 36.51 KB 25
ขออนุญาตดำเนินงานตามโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 58.5 KB 21
โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น
รายงานการประเมินตนเอง Word Document ขนาดไฟล์ 899.5 KB 5