ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบฟอร์สรุปโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 26.04 KB 136
แบบฟอร์มการเขียนโครงการปีงบประมาณ 63 Word Document ขนาดไฟล์ 68 KB 145
ตัวอย่างโครงการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 378.5 KB 184
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 123.5 KB 169
บันทึกข้อความขออนุมัติจัดทำโครงการ (ตัวอย่าง) Word Document ขนาดไฟล์ 51.95 KB 260
เอกสารโครงการ SBMLD
แบบฟอร์มโครงการ SBMLD ปี64 Word Document ขนาดไฟล์ 52.5 KB 139
เกณฑ์การประกวดสถานศึกษาSBMLD Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 68.03 KB 623
เครื่องมือประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
แบบเก็บรวบรวมข้อมูลมาตรฐาน60 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1002.5 KB 204
ผลการดำเนินงานตามมาตรฐาน
มาตรฐานที่1 Word Document ขนาดไฟล์ 339.5 KB 206
มาตรฐานที่2 Word Document ขนาดไฟล์ 249.5 KB 212
มาตรฐานที่3 Word Document ขนาดไฟล์ 266 KB 180
มาตรฐานที่4 Word Document ขนาดไฟล์ 278 KB 186
มาตรฐานที่5 Word Document ขนาดไฟล์ 282.5 KB 188
มาตรฐานที่6 Word Document ขนาดไฟล์ 242.5 KB 190
มาตรฐานที่7 Word Document ขนาดไฟล์ 309.5 KB 187
มาตรฐานที่8 Word Document ขนาดไฟล์ 244.5 KB 196
มาตรฐานที่9 Word Document ขนาดไฟล์ 308 KB 188
มาตรฐานที่10 Word Document ขนาดไฟล์ 270.5 KB 193
มาตรฐานที่11 Word Document ขนาดไฟล์ 259.5 KB 195
มาตรฐานที่12 Word Document ขนาดไฟล์ 237.5 KB 190
มาตรฐานที่13 Word Document ขนาดไฟล์ 238 KB 181
มาตรฐานที่14 Word Document ขนาดไฟล์ 279 KB 184
มาตรฐานที่15 Word Document ขนาดไฟล์ 240 KB 201
มาตรฐานที่16 Word Document ขนาดไฟล์ 275.5 KB 189
ทั่วไป
ร่างรัฐธรรมณูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช.......... Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 768.92 KB 189
แบบประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
ตัวอย่างแบบประเมิน Word Document ขนาดไฟล์ 266 KB 232
แบบประเมิน59 Word Document ขนาดไฟล์ 291.5 KB 336
คำอธิบายแบบประเมิน Word Document ขนาดไฟล์ 229.5 KB 223
โรงเรียนเฮ็ดดีมีสุข
หนังสือ การสร้างการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 206
หนังสือ บันเทิงชีวิตครูสู่ชุมชนการเรียนรู้ 209
เอกสารงานบุคลากร
ผลการจัดการศึกษาในรอบแผนที่ผ่านมา Word Document ขนาดไฟล์ 471 KB 191
ID plan Word Document ขนาดไฟล์ 133.78 KB 411
รายงานกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 1.82 MB 229
MOU Word Document ขนาดไฟล์ 944.31 KB 242
ปถ.05 ใหม่ล่าสุด
ปถ.05 1/2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1.41 MB 202
ม6.1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 4.43 MB 195
ม5.1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 4.34 MB 194
ม4.1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 4.39 MB 188
ม3.2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 4.42 MB 202
ม3.1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 4.42 MB 188
ม2.2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 4.42 MB 193
ม2.1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 4.42 MB 195
ม1.2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 4.42 MB 203
ม1.1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 4.42 MB 218
เอกสารประเมินโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น
แนวทางการประเมินรายตัวบ่งชี้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 419.31 KB 696
คู่มือดำเนินโครงการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.6 MB 205
เอกสารการประกันคุณภาพการศึกษา
นำเสนอมาตรฐานการศึกษา PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 1.77 MB 170
นำเสนอคู่มือการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกาา Unkown Document ขนาดไฟล์ 3.82 MB 156
นำเสนอการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา Unkown Document ขนาดไฟล์ 202.04 KB 182
แบบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 197.78 KB 168
การประกันคุณภาพ รอบ 4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 365.84 KB 6902
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 63.72 KB 148
แบบรายงานการประเมินตนเองเป็นรายบุคคล
ส่วนหน้า Word Document ขนาดไฟล์ 19.18 KB 161
เนื้อหา Word Document ขนาดไฟล์ 124.21 KB 153
แผนการจัดการเรียนรู้
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้พอเพียง Word Document ขนาดไฟล์ 212 KB 144
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ทั่วไป Word Document ขนาดไฟล์ 165 KB 131
เอกสารการเงิน
Word Document ขนาดไฟล์ 20.67 KB 87
Word Document ขนาดไฟล์ 35.58 KB 85
Word Document ขนาดไฟล์ 35.09 KB 82
Word Document ขนาดไฟล์ 42.37 KB 86
Word Document ขนาดไฟล์ 34.71 KB 84
Word Document ขนาดไฟล์ 64.5 KB 86
Word Document ขนาดไฟล์ 60.5 KB 89
โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น
รายงานการประเมินตนเอง Word Document ขนาดไฟล์ 899.5 KB 127
SAR61
รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.74 MB 99
สรุปรายมาตรฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 13.51 KB 97
มาตรฐานการศึกษา61 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.58 MB 94
ใบงานที่3 Word Document ขนาดไฟล์ 93.81 KB 111
ใบงานที่1 Word Document ขนาดไฟล์ 30.64 KB 107
แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562
บัญชีโครงการแผน 4 ปี Word Document ขนาดไฟล์ 469 KB 121
แบบฟอร์มโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 46 KB 116
ใบงานที่ 3 Word Document ขนาดไฟล์ 42 KB 106
ใบงานที่ 2 Word Document ขนาดไฟล์ 88.5 KB 111
ใบงานที่ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 31.5 KB 107
เอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้าง
Word Document ขนาดไฟล์ 97.5 KB 88
Word Document ขนาดไฟล์ 39.56 KB 89
Word Document ขนาดไฟล์ 62 KB 85
งานดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม
บันทึกข้อความขอใช้บริการห้องโสตฯ Word Document ขนาดไฟล์ 74.43 KB 88
งานประชาสัมพันธ์การศึกษา
เอกสารแนบวาระการประชุม ครั้งที่8/2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.24 MB 85
เอกสารชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC
แบบฟอร์ม PLC นทว.63 Word Document ขนาดไฟล์ 246 KB 44
เอกสารงานวัดและประเมินผล
บันทึกสอนซ่อมเสริม Word Document ขนาดไฟล์ 41.5 KB 44