ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบฟอร์สรุปโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 26.04 KB 23
แบบฟอร์มการเขียนโครงการปีงบประมาณ 63 Word Document ขนาดไฟล์ 68 KB 39
ตัวอย่างโครงการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 378.5 KB 84
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 123.5 KB 77
บันทึกข้อความขออนุมัติจัดทำโครงการ (ตัวอย่าง) Word Document ขนาดไฟล์ 51.95 KB 165
เอกสารโครงการ SBMLD
เกณฑ์การประกวดสถานศึกษาSBMLD Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 68.03 KB 510
เครื่องมือประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
แบบเก็บรวบรวมข้อมูลมาตรฐาน60 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1002.5 KB 110
ผลการดำเนินงานตามมาตรฐาน
มาตรฐานที่1 Word Document ขนาดไฟล์ 339.5 KB 107
มาตรฐานที่2 Word Document ขนาดไฟล์ 249.5 KB 116
มาตรฐานที่3 Word Document ขนาดไฟล์ 266 KB 85
มาตรฐานที่4 Word Document ขนาดไฟล์ 278 KB 91
มาตรฐานที่5 Word Document ขนาดไฟล์ 282.5 KB 96
มาตรฐานที่6 Word Document ขนาดไฟล์ 242.5 KB 97
มาตรฐานที่7 Word Document ขนาดไฟล์ 309.5 KB 94
มาตรฐานที่8 Word Document ขนาดไฟล์ 244.5 KB 96
มาตรฐานที่9 Word Document ขนาดไฟล์ 308 KB 93
มาตรฐานที่10 Word Document ขนาดไฟล์ 270.5 KB 99
มาตรฐานที่11 Word Document ขนาดไฟล์ 259.5 KB 103
มาตรฐานที่12 Word Document ขนาดไฟล์ 237.5 KB 97
มาตรฐานที่13 Word Document ขนาดไฟล์ 238 KB 88
มาตรฐานที่14 Word Document ขนาดไฟล์ 279 KB 89
มาตรฐานที่15 Word Document ขนาดไฟล์ 240 KB 110
มาตรฐานที่16 Word Document ขนาดไฟล์ 275.5 KB 97
ทั่วไป
ร่างรัฐธรรมณูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช.......... Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 768.92 KB 99
แบบประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
ตัวอย่างแบบประเมิน Word Document ขนาดไฟล์ 266 KB 141
แบบประเมิน59 Word Document ขนาดไฟล์ 291.5 KB 240
คำอธิบายแบบประเมิน Word Document ขนาดไฟล์ 229.5 KB 133
โรงเรียนเฮ็ดดีมีสุข
หนังสือ การสร้างการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 115
หนังสือ บันเทิงชีวิตครูสู่ชุมชนการเรียนรู้ 119
เอกสารงานบุคลากร
ผลการจัดการศึกษาในรอบแผนที่ผ่านมา Word Document ขนาดไฟล์ 471 KB 102
ID plan Word Document ขนาดไฟล์ 133.78 KB 283
รายงานกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 1.82 MB 135
MOU Word Document ขนาดไฟล์ 944.31 KB 150
ปถ.05 ใหม่ล่าสุด
ปถ.05 1/2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1.41 MB 111
ม6.1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 4.43 MB 100
ม5.1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 4.34 MB 106
ม4.1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 4.39 MB 99
ม3.2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 4.42 MB 113
ม3.1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 4.42 MB 102
ม2.2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 4.42 MB 106
ม2.1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 4.42 MB 109
ม1.2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 4.42 MB 117
ม1.1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 4.42 MB 129
เอกสารประเมินโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น
แนวทางการประเมินรายตัวบ่งชี้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 419.31 KB 401
คู่มือดำเนินโครงการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.6 MB 113
เอกสารการประกันคุณภาพการศึกษา
นำเสนอมาตรฐานการศึกษา PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 1.77 MB 74
นำเสนอคู่มือการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกาา Unkown Document ขนาดไฟล์ 3.82 MB 70
นำเสนอการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา Unkown Document ขนาดไฟล์ 202.04 KB 88
แบบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 197.78 KB 76
การประกันคุณภาพ รอบ 4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 365.84 KB 1475
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 63.72 KB 64
แบบรายงานการประเมินตนเองเป็นรายบุคคล
ส่วนหน้า Word Document ขนาดไฟล์ 19.18 KB 76
เนื้อหา Word Document ขนาดไฟล์ 124.21 KB 71
แผนการจัดการเรียนรู้
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้พอเพียง Word Document ขนาดไฟล์ 212 KB 56
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ทั่วไป Word Document ขนาดไฟล์ 165 KB 50
เอกสารการเงิน
Word Document ขนาดไฟล์ 20.67 KB 4
Word Document ขนาดไฟล์ 35.58 KB 4
Word Document ขนาดไฟล์ 35.09 KB 2
Word Document ขนาดไฟล์ 42.37 KB 2
Word Document ขนาดไฟล์ 34.71 KB 3
Word Document ขนาดไฟล์ 64.5 KB 2
Word Document ขนาดไฟล์ 60.5 KB 5
โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น
รายงานการประเมินตนเอง Word Document ขนาดไฟล์ 899.5 KB 47
SAR61
รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.74 MB 3
สรุปรายมาตรฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 13.51 KB 13
มาตรฐานการศึกษา61 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.58 MB 14
ใบงานที่3 Word Document ขนาดไฟล์ 93.81 KB 32
ใบงานที่1 Word Document ขนาดไฟล์ 30.64 KB 28
แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562
บัญชีโครงการแผน 4 ปี Word Document ขนาดไฟล์ 469 KB 36
แบบฟอร์มโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 46 KB 29
ใบงานที่ 3 Word Document ขนาดไฟล์ 42 KB 24
ใบงานที่ 2 Word Document ขนาดไฟล์ 88.5 KB 23
ใบงานที่ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 31.5 KB 25
เอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้าง
Word Document ขนาดไฟล์ 97.5 KB 2
Word Document ขนาดไฟล์ 39.56 KB 3
Word Document ขนาดไฟล์ 62 KB 4
งานดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม
บันทึกข้อความขอใช้บริการห้องโสตฯ Word Document ขนาดไฟล์ 74.43 KB 6
งานประชาสัมพันธ์การศึกษา
เอกสารแนบวาระการประชุม ครั้งที่8/2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.24 MB 5