ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ตัวอย่างโครงการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 378.5 KB 66
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 123.5 KB 67
บันทึกข้อความขออนุมัติจัดทำโครงการ (ตัวอย่าง) Word Document ขนาดไฟล์ 51.95 KB 146
เอกสารโครงการ SBMLD
เกณฑ์การประกวดสถานศึกษาSBMLD Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 68.03 KB 493
เครื่องมือประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
แบบเก็บรวบรวมข้อมูลมาตรฐาน60 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1002.5 KB 104
ผลการดำเนินงานตามมาตรฐาน
มาตรฐานที่1 Word Document ขนาดไฟล์ 339.5 KB 101
มาตรฐานที่2 Word Document ขนาดไฟล์ 249.5 KB 109
มาตรฐานที่3 Word Document ขนาดไฟล์ 266 KB 83
มาตรฐานที่4 Word Document ขนาดไฟล์ 278 KB 87
มาตรฐานที่5 Word Document ขนาดไฟล์ 282.5 KB 90
มาตรฐานที่6 Word Document ขนาดไฟล์ 242.5 KB 92
มาตรฐานที่7 Word Document ขนาดไฟล์ 309.5 KB 88
มาตรฐานที่8 Word Document ขนาดไฟล์ 244.5 KB 92
มาตรฐานที่9 Word Document ขนาดไฟล์ 308 KB 89
มาตรฐานที่10 Word Document ขนาดไฟล์ 270.5 KB 94
มาตรฐานที่11 Word Document ขนาดไฟล์ 259.5 KB 98
มาตรฐานที่12 Word Document ขนาดไฟล์ 237.5 KB 92
มาตรฐานที่13 Word Document ขนาดไฟล์ 238 KB 85
มาตรฐานที่14 Word Document ขนาดไฟล์ 279 KB 86
มาตรฐานที่15 Word Document ขนาดไฟล์ 240 KB 92
มาตรฐานที่16 Word Document ขนาดไฟล์ 275.5 KB 94
ทั่วไป
ร่างรัฐธรรมณูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช.......... Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 768.92 KB 93
แบบประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
ตัวอย่างแบบประเมิน Word Document ขนาดไฟล์ 266 KB 132
แบบประเมิน59 Word Document ขนาดไฟล์ 291.5 KB 222
คำอธิบายแบบประเมิน Word Document ขนาดไฟล์ 229.5 KB 129
โรงเรียนเฮ็ดดีมีสุข
หนังสือ การสร้างการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 111
หนังสือ บันเทิงชีวิตครูสู่ชุมชนการเรียนรู้ 112
เอกสารงานบุคลากร
ผลการจัดการศึกษาในรอบแผนที่ผ่านมา Word Document ขนาดไฟล์ 471 KB 94
ID plan Word Document ขนาดไฟล์ 133.78 KB 204
รายงานกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 1.82 MB 129
MOU Word Document ขนาดไฟล์ 944.31 KB 141
ปถ.05 ใหม่ล่าสุด
ปถ.05 1/2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1.41 MB 107
ม6.1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 4.43 MB 92
ม5.1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 4.34 MB 100
ม4.1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 4.39 MB 93
ม3.2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 4.42 MB 108
ม3.1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 4.42 MB 99
ม2.2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 4.42 MB 103
ม2.1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 4.42 MB 104
ม1.2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 4.42 MB 112
ม1.1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 4.42 MB 123
เอกสารประเมินโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น
แนวทางการประเมินรายตัวบ่งชี้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 419.31 KB 118
คู่มือดำเนินโครงการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.6 MB 106
เอกสารการประกันคุณภาพการศึกษา
นำเสนอมาตรฐานการศึกษา PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 1.77 MB 62
นำเสนอคู่มือการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกาา Unkown Document ขนาดไฟล์ 3.82 MB 63
นำเสนอการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา Unkown Document ขนาดไฟล์ 202.04 KB 66
แบบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 197.78 KB 68
การประกันคุณภาพ รอบ 4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 365.84 KB 65
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 63.72 KB 60
แบบรายงานการประเมินตนเองเป็นรายบุคคล
ส่วนหน้า Word Document ขนาดไฟล์ 19.18 KB 69
เนื้อหา Word Document ขนาดไฟล์ 124.21 KB 66
แผนการจัดการเรียนรู้
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้พอเพียง Word Document ขนาดไฟล์ 212 KB 48
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ทั่วไป Word Document ขนาดไฟล์ 165 KB 48
เอกสารการเงิน
ขออนุมัติเบิกเงินไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 39.7 KB 60
ขออนุญาตไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 61.5 KB 58
ขออนุมัติงบประมาณตามโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 36.51 KB 72
ขออนุญาตดำเนินงานตามโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 58.5 KB 64
โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น
รายงานการประเมินตนเอง Word Document ขนาดไฟล์ 899.5 KB 43
SAR61
สรุปรายมาตรฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 13.51 KB 8
มาตรฐานการศึกษา61 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.58 MB 10
ใบงานที่3 Word Document ขนาดไฟล์ 93.81 KB 27
ใบงานที่1 Word Document ขนาดไฟล์ 30.64 KB 22
แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562
บัญชีโครงการแผน 4 ปี Word Document ขนาดไฟล์ 469 KB 33
แบบฟอร์มโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 46 KB 27
ใบงานที่ 3 Word Document ขนาดไฟล์ 42 KB 23
ใบงานที่ 2 Word Document ขนาดไฟล์ 88.5 KB 22
ใบงานที่ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 31.5 KB 24
เอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้าง
ขออนุมัติงบประมาณตามโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 37.2 KB 15
ขออนุมัติดำเนินงานตามโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 60 KB 13
เอกสารประกอบการไปราชการ
ขออนุมัติเบิกเงิน Word Document ขนาดไฟล์ 39.99 KB 12
ขออนุญาตไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 62 KB 9
งานดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม
บันทึกข้อความขอใช้บริการห้องโสตฯ Word Document ขนาดไฟล์ 74.43 KB 2
งานประชาสัมพันธ์การศึกษา
เอกสารแนบวาระการประชุม ครั้งที่8/2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.24 MB 4