ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ตัวอย่างโครงการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 378.5 KB 58
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 123.5 KB 64
บันทึกข้อความขออนุมัติจัดทำโครงการ (ตัวอย่าง) Word Document ขนาดไฟล์ 51.95 KB 141
เอกสารโครงการ SBMLD
เกณฑ์การประกวดสถานศึกษาSBMLD Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 68.03 KB 488
เครื่องมือประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
แบบเก็บรวบรวมข้อมูลมาตรฐาน60 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1002.5 KB 100
ผลการดำเนินงานตามมาตรฐาน
มาตรฐานที่1 Word Document ขนาดไฟล์ 339.5 KB 96
มาตรฐานที่2 Word Document ขนาดไฟล์ 249.5 KB 103
มาตรฐานที่3 Word Document ขนาดไฟล์ 266 KB 80
มาตรฐานที่4 Word Document ขนาดไฟล์ 278 KB 84
มาตรฐานที่5 Word Document ขนาดไฟล์ 282.5 KB 86
มาตรฐานที่6 Word Document ขนาดไฟล์ 242.5 KB 88
มาตรฐานที่7 Word Document ขนาดไฟล์ 309.5 KB 85
มาตรฐานที่8 Word Document ขนาดไฟล์ 244.5 KB 86
มาตรฐานที่9 Word Document ขนาดไฟล์ 308 KB 86
มาตรฐานที่10 Word Document ขนาดไฟล์ 270.5 KB 88
มาตรฐานที่11 Word Document ขนาดไฟล์ 259.5 KB 94
มาตรฐานที่12 Word Document ขนาดไฟล์ 237.5 KB 89
มาตรฐานที่13 Word Document ขนาดไฟล์ 238 KB 83
มาตรฐานที่14 Word Document ขนาดไฟล์ 279 KB 82
มาตรฐานที่15 Word Document ขนาดไฟล์ 240 KB 90
มาตรฐานที่16 Word Document ขนาดไฟล์ 275.5 KB 91
ทั่วไป
ร่างรัฐธรรมณูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช.......... Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 768.92 KB 88
แบบประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
ตัวอย่างแบบประเมิน Word Document ขนาดไฟล์ 266 KB 130
แบบประเมิน59 Word Document ขนาดไฟล์ 291.5 KB 211
คำอธิบายแบบประเมิน Word Document ขนาดไฟล์ 229.5 KB 124
โรงเรียนเฮ็ดดีมีสุข
หนังสือ การสร้างการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 104
หนังสือ บันเทิงชีวิตครูสู่ชุมชนการเรียนรู้ 105
เอกสารงานบุคลากร
ผลการจัดการศึกษาในรอบแผนที่ผ่านมา Word Document ขนาดไฟล์ 471 KB 89
ID plan Word Document ขนาดไฟล์ 133.78 KB 195
รายงานกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 1.82 MB 124
MOU Word Document ขนาดไฟล์ 944.31 KB 136
ปถ.05 ใหม่ล่าสุด
ปถ.05 1/2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1.41 MB 104
ม6.1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 4.43 MB 89
ม5.1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 4.34 MB 95
ม4.1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 4.39 MB 92
ม3.2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 4.42 MB 103
ม3.1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 4.42 MB 94
ม2.2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 4.42 MB 101
ม2.1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 4.42 MB 101
ม1.2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 4.42 MB 107
ม1.1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 4.42 MB 119
เอกสารประเมินโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น
แนวทางการประเมินรายตัวบ่งชี้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 419.31 KB 115
คู่มือดำเนินโครงการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.6 MB 102
เอกสารการประกันคุณภาพการศึกษา
นำเสนอมาตรฐานการศึกษา PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 1.77 MB 58
นำเสนอคู่มือการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกาา Unkown Document ขนาดไฟล์ 3.82 MB 61
นำเสนอการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา Unkown Document ขนาดไฟล์ 202.04 KB 61
แบบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 197.78 KB 63
การประกันคุณภาพ รอบ 4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 365.84 KB 62
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 63.72 KB 58
แบบรายงานการประเมินตนเองเป็นรายบุคคล
ส่วนหน้า Word Document ขนาดไฟล์ 19.18 KB 66
เนื้อหา Word Document ขนาดไฟล์ 124.21 KB 64
แผนการจัดการเรียนรู้
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้พอเพียง Word Document ขนาดไฟล์ 212 KB 46
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ทั่วไป Word Document ขนาดไฟล์ 165 KB 48
เอกสารการเงิน
ขออนุมัติเบิกเงินไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 39.7 KB 59
ขออนุญาตไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 61.5 KB 57
ขออนุมัติงบประมาณตามโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 36.51 KB 68
ขออนุญาตดำเนินงานตามโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 58.5 KB 62
โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น
รายงานการประเมินตนเอง Word Document ขนาดไฟล์ 899.5 KB 39
SAR61
สรุปรายมาตรฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 13.51 KB 6
มาตรฐานการศึกษา61 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.58 MB 9
ใบงานที่3 Word Document ขนาดไฟล์ 93.81 KB 27
ใบงานที่1 Word Document ขนาดไฟล์ 30.64 KB 22
แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562
บัญชีโครงการแผน 4 ปี Word Document ขนาดไฟล์ 469 KB 32
แบบฟอร์มโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 46 KB 27
ใบงานที่ 3 Word Document ขนาดไฟล์ 42 KB 22
ใบงานที่ 2 Word Document ขนาดไฟล์ 88.5 KB 21
ใบงานที่ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 31.5 KB 23
เอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้าง
ขออนุมัติงบประมาณตามโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 37.2 KB 15
ขออนุมัติดำเนินงานตามโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 60 KB 13
เอกสารประกอบการไปราชการ
ขออนุมัติเบิกเงิน Word Document ขนาดไฟล์ 39.99 KB 11
ขออนุญาตไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 62 KB 9
งานดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม
บันทึกข้อความขอใช้บริการห้องโสตฯ Word Document ขนาดไฟล์ 74.43 KB 1