ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ตัวอย่างโครงการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 378.5 KB 52
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 123.5 KB 57
บันทึกข้อความขออนุมัติจัดทำโครงการ (ตัวอย่าง) Word Document ขนาดไฟล์ 51.95 KB 135
เอกสารโครงการ SBMLD
เกณฑ์การประกวดสถานศึกษาSBMLD Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 68.03 KB 482
เครื่องมือประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
แบบเก็บรวบรวมข้อมูลมาตรฐาน60 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1002.5 KB 97
ผลการดำเนินงานตามมาตรฐาน
มาตรฐานที่1 Word Document ขนาดไฟล์ 339.5 KB 93
มาตรฐานที่2 Word Document ขนาดไฟล์ 249.5 KB 96
มาตรฐานที่3 Word Document ขนาดไฟล์ 266 KB 76
มาตรฐานที่4 Word Document ขนาดไฟล์ 278 KB 81
มาตรฐานที่5 Word Document ขนาดไฟล์ 282.5 KB 82
มาตรฐานที่6 Word Document ขนาดไฟล์ 242.5 KB 84
มาตรฐานที่7 Word Document ขนาดไฟล์ 309.5 KB 82
มาตรฐานที่8 Word Document ขนาดไฟล์ 244.5 KB 82
มาตรฐานที่9 Word Document ขนาดไฟล์ 308 KB 83
มาตรฐานที่10 Word Document ขนาดไฟล์ 270.5 KB 85
มาตรฐานที่11 Word Document ขนาดไฟล์ 259.5 KB 89
มาตรฐานที่12 Word Document ขนาดไฟล์ 237.5 KB 87
มาตรฐานที่13 Word Document ขนาดไฟล์ 238 KB 81
มาตรฐานที่14 Word Document ขนาดไฟล์ 279 KB 79
มาตรฐานที่15 Word Document ขนาดไฟล์ 240 KB 85
มาตรฐานที่16 Word Document ขนาดไฟล์ 275.5 KB 87
ทั่วไป
ร่างรัฐธรรมณูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช.......... Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 768.92 KB 83
แบบประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
ตัวอย่างแบบประเมิน Word Document ขนาดไฟล์ 266 KB 125
แบบประเมิน59 Word Document ขนาดไฟล์ 291.5 KB 199
คำอธิบายแบบประเมิน Word Document ขนาดไฟล์ 229.5 KB 119
โรงเรียนเฮ็ดดีมีสุข
หนังสือ การสร้างการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 98
หนังสือ บันเทิงชีวิตครูสู่ชุมชนการเรียนรู้ 99
เอกสารงานบุคลากร
ผลการจัดการศึกษาในรอบแผนที่ผ่านมา Word Document ขนาดไฟล์ 471 KB 87
ID plan Word Document ขนาดไฟล์ 133.78 KB 185
รายงานกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 1.82 MB 122
MOU Word Document ขนาดไฟล์ 944.31 KB 134
ปถ.05 ใหม่ล่าสุด
ปถ.05 1/2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1.41 MB 101
ม6.1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 4.43 MB 86
ม5.1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 4.34 MB 91
ม4.1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 4.39 MB 89
ม3.2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 4.42 MB 99
ม3.1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 4.42 MB 90
ม2.2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 4.42 MB 98
ม2.1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 4.42 MB 97
ม1.2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 4.42 MB 103
ม1.1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 4.42 MB 116
เอกสารประเมินโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น
แนวทางการประเมินรายตัวบ่งชี้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 419.31 KB 108
คู่มือดำเนินโครงการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.6 MB 99
เอกสารการประกันคุณภาพการศึกษา
นำเสนอมาตรฐานการศึกษา PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 1.77 MB 54
นำเสนอคู่มือการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกาา Unkown Document ขนาดไฟล์ 3.82 MB 58
นำเสนอการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา Unkown Document ขนาดไฟล์ 202.04 KB 58
แบบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 197.78 KB 60
การประกันคุณภาพ รอบ 4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 365.84 KB 58
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 63.72 KB 55
แบบรายงานการประเมินตนเองเป็นรายบุคคล
ส่วนหน้า Word Document ขนาดไฟล์ 19.18 KB 63
เนื้อหา Word Document ขนาดไฟล์ 124.21 KB 62
แผนการจัดการเรียนรู้
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้พอเพียง Word Document ขนาดไฟล์ 212 KB 45
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ทั่วไป Word Document ขนาดไฟล์ 165 KB 45
เอกสารการเงิน
ขออนุมัติเบิกเงินไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 39.7 KB 58
ขออนุญาตไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 61.5 KB 56
ขออนุมัติงบประมาณตามโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 36.51 KB 64
ขออนุญาตดำเนินงานตามโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 58.5 KB 58
โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น
รายงานการประเมินตนเอง Word Document ขนาดไฟล์ 899.5 KB 38
SAR61
สรุปรายมาตรฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 13.51 KB 5
มาตรฐานการศึกษา61 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.58 MB 8
ใบงานที่3 Word Document ขนาดไฟล์ 93.81 KB 26
ใบงานที่1 Word Document ขนาดไฟล์ 30.64 KB 20
แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562
บัญชีโครงการแผน 4 ปี Word Document ขนาดไฟล์ 469 KB 25
แบบฟอร์มโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 46 KB 17
ใบงานที่ 3 Word Document ขนาดไฟล์ 42 KB 19
ใบงานที่ 2 Word Document ขนาดไฟล์ 88.5 KB 18
ใบงานที่ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 31.5 KB 20
เอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้าง
ขออนุมัติงบประมาณตามโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 37.2 KB 4
ขออนุมัติดำเนินงานตามโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 60 KB 4
เอกสารประกอบการไปราชการ
ขออนุมัติเบิกเงิน Word Document ขนาดไฟล์ 39.99 KB 4
ขออนุญาตไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 62 KB 3