เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาเพื่อส่งเสริมความสามารถของครู ในการพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนหนองทุ่มศรีสำราญวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 66
รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่วิถีพอเพียงตามรอยพระยุคลบาท
โพสเมื่อ : 01 มี.ค. 66
รูปแบบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพื่อส่งเสริมทักษะการแก้โจทย์ปัญหาและจิตคณิตศาสตร์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
โพสเมื่อ : 29 ส.ค. 65
การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการศึกษาคณิตศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริง เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โพสเมื่อ : 29 ส.ค. 65
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) เรื่อง สารประกอบไฮโดรคาร์บอน
โพสเมื่อ : 12 ม.ค. 65
รายงานการวิจัยในชั้นเรียน การพัฒนาทักษะการขับร้องเพลงชาติไทยโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ
โพสเมื่อ : 08 ต.ค. 64
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้น เพื่อพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โพสเมื่อ : 28 ส.ค. 64
การพัฒนาบทเรียนแสวงรู้บนเว็บตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน เรื่อง การสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โพสเมื่อ : 28 ส.ค. 64
การพัฒนารูปแบบการสอน ONTOUR เพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
โพสเมื่อ : 28 ก.พ. 64
การพัฒนาชุดฝึกทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยใช้สถานการณ์จำลอง
โพสเมื่อ : 31 ม.ค. 64
รูปแบบการพัฒนาบุคลากรครูโรงเรียนหนองทุ่มศรีสำราญวิทยาเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการวัดและประเมินผลกา
โพสเมื่อ : 31 ส.ค. 63
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โพสเมื่อ : 31 ส.ค. 63
รายงานการประเมินโครงการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา โรงเรียนด่านอุดมศึกษา
โพสเมื่อ : 27 ส.ค. 63
การศึกษาและพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิคการปฏิบัติ ประกอบแบบฝึกทักษะ
โพสเมื่อ : 04 เม.ย. 63
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) เรื่อง สารประกอบไฮโดรคาร์บอน
โพสเมื่อ : 03 มี.ค. 63
รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปเพื่อฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญโดยวิธีการอ่านแบบ SQ4R
โพสเมื่อ : 29 ส.ค. 62
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญโดยวิธีการอ่านแบบ SQ4R
โพสเมื่อ : 27 ส.ค. 62
การพัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R
โพสเมื่อ : 26 ส.ค. 62
การพัฒนาชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เซต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โพสเมื่อ : 24 ส.ค. 62
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD เรื่อง ลำดับและอนุกรม
โพสเมื่อ : 24 ส.ค. 62