ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
16 ม.ค. 58 วันครู

12 ม.ค. 58 ถึง 13 ม.ค. 58 สอบกลางภาค

12 พ.ค. 57 เปิดภาคเรียนที่ 1/2557
08 พ.ค. 57 ถึง 09 พ.ค. 57 อบรมเตรียมความพร้อมนักเรียนใหม่
13 มี.ค. 57 ถึง 23 มี.ค. 57 การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๐ "ศรีสะเกษเกมส์"

03 ก.พ. 57 ถึง 05 ก.พ. 57 การประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา รอบ 3

27 ม.ค. 57 การประกวดสวนสนามยุวกาชาด เนื่องในคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2557

21 ม.ค. 57 ถึง 24 ม.ค. 57 การอบรมเตรียมความพร้อมทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ(O-NET) ม.3

ห้องเกียรติยศ ฝ่ายวิชาการ
28 พ.ย. 56 ถึง 29 พ.ย. 56 อบมรมโครงการสื่อสารระหว่างพ่อ แม่ ผู้ปกครองกับบุตรหลาน เพื่ิอส่งเสริมสุขภาวะทางเพศในเยาวชน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวังหิน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ และโรงเรียนหนองทุ่มศรีสำราญวิทยา จัดอรบรมนักเรียนและกลุ่มสตรีในโครงการสื่อสารระหว่างพ่อ แม่ ผู้ปกครองกับบุตรหลาน เพื่ิอส่งเสริมสุขภาวะทางเพศในเยาวชน ระหว่างวันที่ 28 - 29 พฤศจิกายน 2556 ณ หอประชุมโรงเรียนหนองทุ่มศรีสำราญวิทยา
หอประชุมโรงเรียนหนองทุ่มศรีสำราญวิทยา กองทุนพัฒนาสตรีจังหวัดศรีสะเกษ
27 พ.ย. 56 พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันวชิราวุธ
กองลูกเสือโรงเรียนหนองทุ่มศรีสำราญวิทยา กำหนดจัดพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 "วันวชิราวุธ" ในวันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2556
ห้องโสตทัศนูปกรณ์ / แต่งกายชุดเครื่องแบบลูกเสือเต็มยศ งานกิจกรรมลูกเสือ
25 พ.ย. 56 โครงการอบรมเทคนิคการทำหนังสั้น
โรงเรียนหนองทุ่มศรีสำราญวิทยา ร่วมกับ โรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลังก์ โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์ และโรงเรียนโนนปูนวิทยาคม จัดโครงการอบรมเทคนิคการทำหนังสั้น ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย เพื่อให้ความรู้ด้านเทคนิคการผลิตหนังสั้น สามารถทำหนังสั้นส่งเข้าประกวดได้ โดยวิทยากรมากประสบการณ์ ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องเกียรติยศ โรงเรียนหนองทุ่มศรีสำราญวิืทยา
22 พ.ย. 56 ถึง 23 พ.ย. 56 การแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ