กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

กนิษฐา วังสำเภา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

สุเด่นทวีทรัพย์ ชนะชัย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

พิชญา พาระนัย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2