กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

กนิษฐา วังสำเภา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

เด่น ชนะชัย
ครู คศ.2

สุภาพร สุขสงวน
ครู คศ.2