กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

กนิษฐา วังสำเภา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

เด่น ชนะชัย
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

สุภาพร สุขสงวน
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/0