กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

กนิษฐา วังสำเภา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

สุเด่นทวีทรัพย์ ชนะชัย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

สิรินาถ กิ่งพิลา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2