กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

กนิษฐา วังสำเภา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

สุเด่นทวีทรัพย์ ชนะชัย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางทิพย์วรินธร เหอ
ครู คศ.2