กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

กนิษฐา วังสำเภา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

เด่น ชนะชัย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2