กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

กรวิภา สิงห์เหิน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

ถาวรณ์ วังสำเภา
ครู คศ.4
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1