กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

กิตติยาภรณ์ สำเภา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

กรวิภา สิงห์เหิน
ครู คศ.3

ถาวรณ์ วังสำเภา
ครู คศ.3