กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

กรวิภา สิงห์เหิน
ครู คศ.3

ถาวรณ์ วังสำเภา
ครู คศ.4
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

กิตติยาภรณ์ สำเภา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1