กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

กรวิภา สิงห์เหิน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

ถาวรณ์ วังสำเภา
ครู คศ.4
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

กิตติยาภรณ์ สำเภา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1