กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

กรวิภา สิงห์เหิน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

ถาวรณ์ วังสำเภา
ครู คศ.4
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1