พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ (MISSION)

1.  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ
2.  ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
3.  จัดหาสื่อ แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายและมีคุณภาพ
4.  ส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม

เป้าหมาย (GOAL)

1.  ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
2.  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์    
3.  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพ
4.  สถานศึกษามีสื่อ/แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายและมีคุณภาพ
5.  สถานศึกษามีการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
6.  สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม