คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : ว่าที่ร้อยตรีแผน โพธิ์ชัย
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 0996249739
ชื่อ-นามสกุล : นายอ่อน คำเลิศ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 0856129706
ชื่อ-นามสกุล : นายมงคล อุทัย
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เบอร์โทร : 0853054760
ชื่อ-นามสกุล : พระณรงค์ สัทธาธิโพ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : องค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : นายไพศาล บุตรกูล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : องค์กรชุมชน
เบอร์โทร : 0918321244
ชื่อ-นามสกุล : นางสุมาลี วันทา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ศิษย์เก่า
เบอร์โทร : 0934734901
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวแอ๋ว ประชุมเชิญ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ปกครอง
เบอร์โทร : 0953548024
ชื่อ-นามสกุล : นายสุเด่นทวีทรัพย์ ชนะชัย
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ครู
ชื่อ-นามสกุล : นายพิทักษ์ โสตแก้ว
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ผู้แทนจาก : ผู้อำนวยการสถานศึกษา