คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววิภา ศรีบุญเรือง
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 4
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวถนอมศรี จันทร์เนียม
ตำแหน่ง : รองประธานคณะกรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 4
ชื่อ-นามสกุล : นายนันทวัฒน์ ศรีบุญเรือง
ตำแหน่ง : รองประธานคณะกรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 4
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวบุษบาวรรณ จันทร์สุด
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 4
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววรรณิภา ทองอ้ม
ตำแหน่ง : เหรัญญิก
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 4
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกมลธิดา จรจันทร์
ตำแหน่ง : ฝ่ายบริหารทั่วไป
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 4
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนิภาพร สัปทนต์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยฝ่ายบริหารทั่วไป
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 4
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุดารัตน์ คำเลิศ
ตำแหน่ง : ฝ่ายการศึกษา
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 4
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพิมพ์ทอง บุญพามา
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยฝ่ายการศึกษา
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 4
ชื่อ-นามสกุล : นายปิยะณัฐ สมเย็น
ตำแหน่ง : ฝ่ายดนตรี กีฬา และนันทนาการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 4
ชื่อ-นามสกุล : นายธนา ปัตไธสง
ตำแหน่ง : ฝ่ายพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 4
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุภาวิณี ปัดธุลี
ตำแหน่ง : ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 4
ชื่อ-นามสกุล : นายชัยวัฒน์ วิถี
ตำแหน่ง : ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 4
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจิราภรณ์ คำเลิศ
ตำแหน่ง : ฝ่ายวินัยและสวัสดิการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 4
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุภารัตน์ พงษ์สุวรรณ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยฝ่ายวินัยและสวัสดิการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 4