กลุ่มสาระฯภาษาไทย

ปาริฉัตร สมศรี
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

สุภาภรณ์ พรหมประดิษฐ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/0

รัชชานนท์ บุญเฮ้า
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1