กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ปาริฉัตร สมศรี
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

รัชชานนท์ บุญเฮ้า
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

อรพรรณ พงษ์วิเศษ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2