กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

รัชชานนท์ บุญเฮ้า
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

สุภาภรณ์ พรหมประดิษฐ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

ปาริฉัตร สมศรี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

อรพรรณ พงษ์วิเศษ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2