กลุ่มสาระฯภาษาไทย

ปาริฉัตร สมศรี
ครู คศ.1

สุภาภรณ์ พรหมประดิษฐ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

รัชชานนท์ บุญเฮ้า
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

อรพรรณ พงษ์วิเศษ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2