กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นางสาวนภาวดี อรรถวัน
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

จักรกฤษณ์ มหาโภชน์
ผู้ช่วยครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1