กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

รัชชานนท์ บุญเฮ้า
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

จักรกฤษณ์ มหาโภชน์
ครูอัตราจ้าง