กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวนภาวดี อรรถวัน
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

จักรกฤษณ์ มหาโภชน์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1