กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวนภาวดี อรรถวัน
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

จักรกฤษณ์ มหาโภชน์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1