นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

วิกานดา บุญพามา
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

ปวีณ์นุช แสนสุข
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2