นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ศิรินันท์ นันทพรหม
นักศึกษา

นันทกา สำเภา
นักศึกษา

สุภาพร บุตรกูล
นักศึกษา

อรพรรณ แก้วใสย
นักศึกษา

สุพัตรา สารชาติ
นักศึกษา