นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ชฎาภรณ์ สมจันทร์

ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

ชลิตา ชาญชิต
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

อุรัสยา มะโน
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1