นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

นางสาวลัยพร สมนึก

ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวสุภาพร คำเลิศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวจินตนัย สะใบ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาววิภาพร พรมศรี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวกัญญณัช สาลีเกิด
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1