นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

นายวีรยุทธ คำเลิศ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ