กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

เมธานุวัฒน์ โยยรัมย์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

คงเดช เสนา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2