กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

สุทธิพจน์ ดีพร้อมคุณาสิน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

กนกอร จันทร์เกษร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

เมธานุวัฒน์ โยยรัมย์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2