กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

สุทธิพจน์ ดีพร้อมคุณาสิน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

กนกอร จันทร์เกษร
ครู คศ.1

เมธานุวัฒน์ โยยรัมย์
ครู คศ.1