กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

สุทธิพจน์ ดีพร้อมคุณาสิน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

กนกอร จันทร์เกษร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

เมธานุวัฒน์ โยยรัมย์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาววลัยพร สมนึก
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวสุภาพร คำเลิศ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2