ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนหนองทุ่มศรีสำราญวิทยา เดิมเป็นสาขาของโรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา สาขาตำบลศรีสำราญ  ตั้งอยู่ที่ บ้านหนองทุ่ม หมู่ 10 ตำบลศรีสำราญ อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ มีเนื้อที่ 56 ไร่ 1 งาน 6 ตารางวา โดยนายวรรณกิจ  อินทรประพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยาในขณะนั้น  ได้ริเริ่มจัดตั้งขึ้นเป็น โรงเรียนสาขา  โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาตำบลศรีสำราญ   ซึ่งนายทอง  ทินวงศ์  เลขานุการสภาตำบลศรีสำราญ  ได้นำเรื่องเสนอต่อที่ประชุมของสภาตำบลศรีสำราญเพื่อขอความเห็นชอบ ซึ่งที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบในการจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยมีแกนนำ คือ นายเทพพิชัย  คำเลิศ  ผู้ใหญ่บ้านหนองทุ่ม (ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกำนันตำบลศรีสำราญ) หมู่ 10 และนายสิน  คำเลิศ  ผู้ทรงคุณวุฒิบ้านหนองทุ่ม หมู่ 10  นายเผชิญ  ศรีเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้าน หนองทุ่ม ได้อนุญาตให้ใช้โรงฝึกงานของโรงเรียนเป็นอาคารเรียนชั่วคราวโดยมีนายนพรัตน์ เกษมสุข  เป็น ผู้อำนวยความสะดวกและประสานงานในด้านต่างๆ  ต่อมาพระครูปัญญาเขมากร (พระอาจารย์เหลื่อน เขมปัญโญ) ได้ปรึกษาหารือกับชาวบ้านหนองทุ่ม  ในการหาที่ดินเพื่อที่จะสร้างโรงเรียนขึ้น  โดยที่ตั้งปัจจุบันของโรงเรียนเป็นที่ สปก.4-01  และได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านหนองทุ่ม  บริจาคที่ดินบางส่วนให้กับโรงเรียนคือ

1.  นางหนูเพียร  พรมประเสริฐ                      2.  นายสมบูรณ์  พรมศักดิ์

3.  นายสิน  คำเลิศ                                    4.  นายสร้อย  พรมศักดิ์

          5.  นางทองวัน  โพธิ์ชัย                              6.  นางเสงี่ยม  มูลดับ

          7.  นางบุปผา  พันแหลม                              8.  นางมะลิวรรณ  สุธาวรรณ

          9.  นายสาลี  สัปทนต์                                 10.  นายทองพูน  คำเลิศ

          11. นายใจ  พรมประเสริฐ                            12.  นางเลื่อน  วิถี

          13. นางเหลี่ยม  บุญพามา

- พ.ศ. 2533 กรมสามัญศึกษาอนุมัติให้เปิดสาขาตำบลศรีสำราญ นายวรรณกิจ อินทรประพงศ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา ได้แต่งตั้งให้นายนิรันดร์  ชูสิทธิ์ ตำแหน่ง อาจารย์ 2 ระดับ 5  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ เป็นผู้ดูแลโรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา สาขาตำบลศรีสำราญ ตามคำสั่งที่ 17/2533

- พ.ศ. 2534  โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา  สาขาตำบลศรีสำราญได้เปิดรับนักเรียน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน  1 ห้อง  มีนักเรียน จำนวน  28  คน  โดยใช้โรงฝึกงานโรงเรียนบ้านหนองทุ่ม เป็นสถานที่ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ได้รับการอนุเคราะห์ครุภัณฑ์จากโรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา

- พ.ศ. 2535  สภาตำบลศรีสำราญ  ได้จัดทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาหารายได้  สร้างอาคารเรียนชั่วคราว  เพื่อใช้เป็นสำนักงานและจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  จึงย้ายการจัดการเรียนการสอนจากโรงเรียนบ้านหนองทุ่ม มาทำการ ณ อาคารเรียนชั่วคราว ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียนหนองทุ่มศรีสำราญ วิทยา ในปัจจุบัน

- พ.ศ. 2536  กรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  ได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยาสาขาตำบลศรีสำราญ  เป็นโรงเรียนเอกเทศชื่อว่า โรงเรียนหนองทุ่มศรีสำราญวิทยา  อักษรย่อ น.ท.ว.  โดยมี นายสิทธิศักดิ์  มานะศรีสุริยัน  ผู้อำนวยการโรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยาปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารโรงเรียนหนองทุ่มศรีสำราญวิทยา

ต่อมา กรมสามัญศึกษามีคำสั่งที่ 7377/36  ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2536  แต่งตั้งให้ นายนิรันดร์  ชูสิทธิ์  ผู้ดูแลสาขาโรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา  เป็นครูใหญ่โรงเรียนหนองทุ่มศรีสำราญวิทยา  เปิดทำการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  และปีการศึกษา  2539  ได้รับอนุมัติให้เปิดการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

- พ.ศ. 2546โรงเรียนหนองทุ่มศรีสำราญวิทยา ได้เปลี่ยนสังกัดจากกรมสามัญศึกษา มาสังกัด เขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เปิดทำการเรียนการสอนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1 3 และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม. 4 6 โดยมี นายนิรันดร์  ชูสิทธิ์ เป็นผู้อำนวยการ

- พ.ศ. 2550 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2550 โรงเรียนหนองทุ่มศรีสำราญวิทยาได้ถ่ายโอนจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  มาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย  เปิดทำการเรียนการสอนช่วงชั้นที่  3  (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 3 ) และช่วงชั้นที่ 4  (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 )

        - พ.ศ. 2553 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2553 นายนิรันดร์ ชูสิทธิ์ ได้รับคำสั่งให้ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนพรานวิบูลวิทยา อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมี ว่าที่พันตรีพิศาล วรจักร์ ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนหนองทุ่มศรีสำราญวิทยาแทน
        - พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 ว่าที่พันตรีพิศาล วรจักร์ ได้รับคำสั่งให้ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนพรานวิบูลวิทยา อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ  โดยมี นายพิทักษ์  โสตแก้ว ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนหนองทุ่มศรีสำราญวิทยา จนถึงปัจจุบัน