กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

พิสิษฐ์ ศรีกุล
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1