กลุ่มสาระฯศิลปะ

พิสิษฐ์ ศรีกุล
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1