กลุ่มสาระฯศิลปะ

พิสิษฐ์ ศรีกุล
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

ศิริประภา ษรจันทร์ศรี
ครู คศ.4
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1