กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นิภา พิศลืม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นิรันรัตน์ สูงพล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

สัญญา สำเภา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

ศรีสุดา รจนัย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2