กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นิภา พิศลืม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นิรันรัตน์ สูงพล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

สัญญา สำเภา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

ศรีสุดา รจนัย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาววิภาพร พรหมศรี
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2