กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

สัญญา สำเภา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นิภา พิศลืม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

ศรีสุดา รจนัย
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นิรันรัตน์ สูงพล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2