กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อนัญพัทธ์ พงศ์เมธินทร์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

กัลยากร โยยรัมย์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

พงศกร สมพงษ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นางกิตติยาภรณ์ สำเภา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

เสนีย์วัตร สารวรรณ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวจินตนัย สะใบ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวกัญญนัช สาลีเกิด
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1