กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

อนัญพัทธ์ พงศ์เมธินทร์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

เสนีย์วัตร สารวรรณ
ครู คศ.2

พงศกร สมพงษ์
ครู คศ.2

กัลยากร โยยรัมย์
ครู คศ.2

ฐิติพร ศรีวัฒนสมบัติ
ครู คศ.1