ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
 ระดับชั้น จำนวนนักเรียน (คน) จำนวนห้อง  หมายเหตุ
ชาย หญิง รวม
ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 - - - -  
ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 - - - -  
ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 - - - -  
รวมก่อนประถมศึกษา - - - -  
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - - - -  
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 - - - -  
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 - - - -  
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - - - -  
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - - - -  
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 - - - -  
รวมประถมศึกษา - - - -  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 32 25 57 2  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 23 20 43 2  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 43 31 74 2  
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 98 76 174 6  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 7 10 17 1  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 18 22 40 2  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 20 20 40 2  
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 45 52 97 5  
รวมทั้งหมด 143 128 271 11  
 
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565