ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

ระดับชั้นที่เปิดสอน

จำนวน

ห้อง

จำนวนผู้เรียน (คน)

รวม

ชาย

หญิง

เด็กพิเศษ

มัธยมศึกษาปีที่ 1

2

32

32

-

64

มัธยมศึกษาปีที่ 2

2

29

32

-

61

มัธยมศึกษาปีที่ 3

2

71

49

-

120

มัธยมศึกษาปีที่ 4

1

24

27

-

51

มัธยมศึกษาปีที่ 5

2

19

43

-

62

มัธยมศึกษาปีที่ 6

2

28

34

-

62

รวมทั้งสิ้น

11

203

217

-

420