วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ (VISION)

“โรงเรียนหนองทุ่มศรีสำราญวิทยา พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ ด้วยการจัดการศึกษาของครูมืออาชีพ สื่อ และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม”


ปรัชญาของโรงเรียน

ปญญา โลกสมิ  ปชโชโต
(ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก)