ข่าวประชาสัมพันธ์
งานวิจัย : การพัฒนาชุดฝึกทักษะ เรื่อง การวาดภาพระบายสีน้ำ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่อเรื่อง  :  การพัฒนาชุดฝึกทักษะ เรื่อง การวาดภาพระบายสีน้ำ วิชาทัศนศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่อผู้วิจัย :  นายสุระชัย  กุลบุตร
หน่วยงาน  :  โรงเรียนดงรักวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ปีที่วิจัย     :  ปีการศึกษา 2560

บทคัดย่อ

        การพัฒนาชุดฝึกทักษะ เรื่อง การวาดภาพระบายสีน้ำ รายวิชาทัศนศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งการวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาชุดฝึกทักษะ เรื่อง การวาดภาพระบายสีน้ำ รายวิชาทัศนศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดฝึกทักษะ เรื่อง การวาดภาพระบายสีน้ำ รายวิชาทัศนศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 3) เพื่อศึกษาความสามารถในการวาดภาพระบายสีน้ำของนักเรียน ระหว่างใช้ชุดฝึกทักษะ เรื่อง การวาดภาพระบายสีน้ำ รายวิชาทัศนศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ด้วยชุดฝึกทักษะ เรื่อง การวาดภาพระบายสีน้ำ รายวิชาทัศนศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ศึกษากับกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนดงรักวิทยา จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 25 คน ได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) ชุดฝึกทักษะ เรื่อง การวาดภาพระบายสีน้ำ รายวิชาทัศนศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 2) แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบชุดฝึกทักษะ เรื่อง การวาดภาพระบายสีน้ำ รายวิชาทัศนศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 3) แบบประเมินทักษะการวาดภาพระบายสีน้ำ รายวิชาทัศนศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 4) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การวาดภาพระบายสีน้ำ รายวิชาทัศนศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 5) แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ด้วยชุดฝึกทักษะ เรื่อง การวาดภาพระบายสีน้ำ รายวิชาทัศนศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบคะแนนทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยการทดสอบค่าที (t-test dependent samples) ผลปรากฏดังนี้

ผลการวิจัย
    1. ชุดฝึกทักษะ เรื่อง การวาดภาพระบายสีน้ำ รายวิชาทัศนศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.04/81.87 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด
    2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดฝึกทักษะ เรื่อง การวาดภาพระบายสีน้ำ รายวิชาทัศนศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
    3. ความสามารถในการวาดภาพระบายสีน้ำของนักเรียน ระหว่างการใช้ชุดฝึกทักษะ เรื่อง การวาดภาพระบายสีน้ำ รายวิชาทัศนศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 อยู่ในระดับดีมาก
    4. ความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ด้วยชุดฝึกทักษะ เรื่อง การวาดภาพระบายสีน้ำ รายวิชาทัศนศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
โพสเมื่อ : 26 ก.พ. 2561,00:00   อ่าน 874 ครั้ง