ข่าวประชาสัมพันธ์
การพัฒนาชุดการเรียนคณิตศาสตร์ในการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT เรื่อง อัตราส่วนและร้อย

ชื่อเรื่อง                    การพัฒนาชุดการเรียนคณิตศาสตร์ในการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ

                               โดยใช้เทคนิค TGT  เรื่อง  อัตราส่วนและร้อยละ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

                              คณิตศาสตร์  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2

ผู้ศึกษา                    นางสีดา   ดอนเหลือม

ปีที่ทำการศึกษา         พ.ศ. 2559

บทคัดย่อ

 

              จากสภาพปัญหาการจัดการเรียนรู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์  อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ โดยรวมมีผลการเรียนรู้อยู่ในระดับต่ำกว่ากลุ่มสาระอื่น ๆ มากและไม่ผ่านเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด  เมื่อพิจารณาเนื้อหาในหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่าเนื้อหาเรื่อง  อัตราส่วนและร้อยละ นักเรียนทำคะแนนได้น้อยที่สุดในเนื้อหาเรื่องต่าง ๆ ทั้งหมด  ดังนั้นผู้ศึกษาจึงนำมาศึกษาซึ่งในการศึกษาครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาชุดการเรียนคณิตศาสตร์ในการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  เรื่อง  อัตราส่วนและร้อยละ  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์   75/75  2) เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของชุดการเรียนคณิตศาสตร์ในการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิค TGT  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  เรื่อง  อัตราส่วนและร้อยละ  และ 3)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ที่เรียนด้วยชุดการเรียนคณิตศาสตร์ในการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ   

               กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1  ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2559 โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์  อำเภอวังหิน  จังหวัดศรีสะเกษ  จำนวน 30 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกเอ          คณิตศาสตร์ในการจัดการเรียนรู้แบบแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคแบบ  TGT จำนวน ชุด แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้ชุดการเรียนคณิตศาสตร์โดยใช้เทคนิคแบบ  TGT  จำนวน  8  แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง  อัตราส่วนและร้อยละ ชนิดเลือกตอบ  ตัวเลือก  จำนวน  30  ข้อ  ที่มีค่าอำนาจจำแนก (B)  ตั้งแต่  0.25 – 0.87  มีค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับเท่ากับ 0.78 และแบบประเมินความพึงพอใจการเรียนต่อชุดการเรียนคณิตศาสตร์  เรื่อง  อัตราส่วนและร้อยละ จำนวน 15 ข้อ มีค่าอำนาจจำแนก  (rxyตั้งแต่  0.65 0.91  มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ  0.87  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

 ผลการวิจัยพบว่า

              1.  ชุดการเรียนคณิตศาสตร์ในการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค  TGT ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ มีประสิทธิภาพ 79.00/78.00  เป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้  75/75

              2.  ดัชนีประสิทธิผลของชุดการเรียนคณิตศาสตร์ในการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค  TGT ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ มีค่าเท่ากับ  0.5917  ซึ่งหมายความว่านักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดการเรียนนั้น   มีความรู้เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 59.17

              3.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2/1  มีความพึงพอใจต่อจากจัดการเรียนรู้ด้วยชุดการเรียนคณิตศาสตร์ในการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิค TGT เรื่อง  อัตราส่วนและร้อยละโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.59

 

            

 

โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 2562,12:03   อ่าน 975 ครั้ง