ข่าวประชาสัมพันธ์
งานวิจัย : การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้น ชั้น ม.3
ชื่อเรื่อง   การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD
              ประกอบการใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้น
              กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
              โรงเรียนโนนปูนวิทยาคม
ผู้วิจัย   นางนิตยา   อุปชีวะ
ปีที่วิจัย   2559

บทคัดย่อ
                       
        การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD ประกอบการใช้แบบฝึกทักษะ เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยการร่วมปฏิบัติกิจกรรม ได้ฝึกทักษะจนเกิดความชำนาญ ได้ช่วยเหลือกันเป็นกลุ่ม โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ความสำเร็จของบุคคลคือความสำเร็จของกลุ่ม การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ (1) พัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD ประกอบการใช้แบบฝึกทักษ เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 (2) ค่าดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD ประกอบการใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 ที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD ประกอบการใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 โรงเรียนโนนปูนวิทยาคม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 20 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มี 4 ชนิด คือ 1) ชุดกิจกรรม เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้น จำนวน 7 เล่ม  2) แผนการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD ประกอบการใช้ชุดกิจกรรม จำนวน 7 แผน ใช้เวลาในการจัดกิจกรรม 17 ชั่วโมง (3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก  จำนวน 30 ข้อ มีค่าความยาก (p) ตั้งแต่ 0.40 ถึง 0.73 มีค่าอำนาจจำแนก (B) รายข้อตั้งแต่ 0.33 ถึง  0.80  ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.97 และ (4) แบบวัดความพึงพอใจในการเรียน แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จำนวน 5 ข้อ มีค่าอำนาจจำแนกรายข้อ ตั้งแต่ 0.35 ถึง 0.69 ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.91 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 


ผลการวิจัย ปรากฏดังนี้
    1.ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  มีประสิทธิภาพเท่ากับ 79.50/78.66 ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์  75/75  ที่ตั้งไว้
    2.ดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค  STAD เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  มีค่าเท่ากับ  0.5223  ซึ่งหมายความว่านักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้น มีความก้าวหน้าในการเรียนรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 52.23
    3.นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ที่ได้รับการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค  STAD  เรื่อง  ระบบสมการเชิงเส้น  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05
    4.นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  มีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค  STAD  เรื่อง  ระบบสมการเชิงเส้น  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.72
โพสเมื่อ : 21 ก.พ. 2562,00:00   อ่าน 1532 ครั้ง