เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
การศึกษาและพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิคการปฏิบัติ ประกอบแบบฝึกทักษะ
บทคัดย่อ
 
ชื่อเรื่อง :  การศึกษาและพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิคการปฏิบัติ ประกอบแบบฝึกทักษะ เรื่องการบรรเลงเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสานประยุกต์ วิชาดนตรี รหัสวิชา ศ33101 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อผู้เขียน :  นายพิสิษฐ์   ศรีกุล
ปีการศึกษา :  2561
 
        การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  1)เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานของรูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิคการปฏิบัติ ประกอบแบบฝึกทักษะ เรื่องการบรรเลงเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสานประยุกต์ วิชาดนตรี รหัสวิชา ศ33101 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สร้างขึ้นให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2)เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิคการปฏิบัติ ประกอบแบบฝึกทักษะ เรื่องการบรรเลงเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสานประยุกต์ วิชาดนตรี รหัสวิชา ศ33101 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 3)เพื่อทดลองใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิคการปฏิบัติ ประกอบแบบฝึกทักษะ เรื่องการบรรเลงเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสานประยุกต์ วิชาดนตรี รหัสวิชา ศ33101 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 4)เพื่อประเมินและปรับปรุงรูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิคการปฏิบัติ ประกอบแบบฝึกทักษะ เรื่องการบรรเลงเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสานประยุกต์ วิชาดนตรี รหัสวิชา ศ33101 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 4.1)เปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจจากการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิคการปฏิบัติ ประกอบแบบฝึกทักษะ เรื่องการบรรเลงเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสานประยุกต์ วิชาดนตรี รหัสวิชา ศ33101 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ก่อนและหลังการใช้แบบฝึกทักษะ 4.2)เปรียบเทียบทักษะการปฏิบัติจากการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิคการปฏิบัติ ประกอบแบบฝึกทักษะ เรื่องการบรรเลงเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสานประยุกต์ วิชาดนตรี รหัสวิชา ศ33101 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ก่อนและหลังการใช้แบบฝึกทักษะ 5)เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของรูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิคการปฏิบัติ ประกอบแบบฝึกทักษะ เรื่องการบรรเลงเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสานประยุกต์ วิชาดนตรี รหัสวิชา ศ33101 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สร้างขึ้น  กลุ่มประชากรในการวิจัยครั้งนี้คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนหนองทุ่มศรีสำราญวิทยา อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 38 คน ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้มี 5 ประเภท ได้แก่ 1)แผนการจัดการเรียนรู้ การพัฒนารูปแบบการสอนแบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิคการปฏิบัติ ประกอบแบบฝึกทักษะ เรื่องการบรรเลงเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสานประยุกต์ วิชาดนตรี รหัสวิชา ศ33101 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 11 แผน 2)แบบฝึกทักษะ เรื่องการบรรเลงเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสานประยุกต์ วิชาดนตรี รหัสวิชา ศ33101 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 11 ชุด 3)แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน ด้วยรูปแบบการสอนแบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิคการปฏิบัติ ประกอบแบบฝึกทักษะ เรื่องการบรรเลงเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสานประยุกต์ วิชาดนตรี รหัสวิชา ศ33101 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นข้อสอบแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบแบบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ 4)แบบประเมินพฤติกรรมการฝึกปฏิบัติหลังเรียน ด้วยรูปแบบการสอนการสอนแบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิคการปฏิบัติ ประกอบแบบฝึกทักษะ เรื่องการบรรเลงเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสานประยุกต์ วิชาดนตรี รหัสวิชา ศ33101 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 5)แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการสอนแบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิคการปฏิบัติ ประกอบแบบฝึกทักษะ เรื่องการบรรเลงเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสานประยุกต์ วิชาดนตรี รหัสวิชา ศ33101 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
        ผลการวิจัยพบว่า 1)ประสิทธิภาพของการพัฒนารูปแบบการสอนเท่ากับ 80.19/87.02 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้ 2)ค่าดัชนีประสิทธิผลการพัฒนา มีค่าเท่ากับ 0.73 แสดงว่า นักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ซึ่งมีคะแนนเพิ่มขึ้นร้อยละ 36.58 3)ผลการทดลองใช้ คะแนนประเมินผลการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนมีความแตกต่างกับอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าเฉลี่ยหลังเรียน เท่ากับ 25.17 สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน เท่ากับ 16.23  นั่นคือ การทดลองใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิคการปฏิบัติ ประกอบแบบฝึกทักษะ เรื่องการบรรเลงเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสานประยุกต์ วิชาดนตรี รหัสวิชา ศ33101 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มาประกอบการจัดการเรียนรู้เรื่องการบรรเลงเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสานประยุกต์ วิชาดนตรี รหัสวิชา ศ33101 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นกว่าก่อนเรียน 4)ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน คะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าเฉลี่ยหลังเรียน เท่ากับ 26.11 สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน เท่ากับ 15.13  นั่นคือ การจัดการเรียนการสอน เรื่องการบรรเลงเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสานประยุกต์ วิชาดนตรี รหัสวิชา ศ33101 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีการนำผลการพัฒนารูปแบบการสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคการปฏิบัติ ประกอบแบบฝึกทักษะ มาประกอบการจัดการเรียนรู้เรื่องการบรรเลงเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสานประยุกต์ วิชาดนตรี รหัสวิชา ศ33101 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จึงส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นกว่าก่อนเรียน 5)นักเรียนมีความพึงพอใจในภาพรวมในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.61 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .22
        จากกระบวนการพัฒนารูปแบบการสอนแบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิคการปฏิบัติ ประกอบแบบฝึกทักษะ เรื่องการบรรเลงเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสานประยุกต์ วิชาดนตรี รหัสวิชา 3101 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยอาศัยกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน ผู้รายงานได้ศึกษาและทำตามขั้นตอนอย่างเป็นระบบและวิธีการที่เหมาะสม จึงทำให้การพัฒนารูปแบบการสอนแบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิคการปฏิบัติ ประกอบแบบฝึกทักษะ เรื่องการบรรเลงเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสานประยุกต์ วิชาดนตรี รหัสวิชา ศ33101 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้

 
โพสเมื่อ : 04 เม.ย. 2563,00:00   อ่าน 334 ครั้ง