เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
รายงานการประเมินโครงการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา โรงเรียนด่านอุดมศึกษา
ชื่อเรื่อง   รายงานการประเมินโครงการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา
              โรงเรียนด่านอุดมศึกษา อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
ผู้รายงาน   นายอุดม  ยกพล  
หน่วยงาน   โรงเรียนด่านอุดมศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ปีที่ดำเนินโครงการ   ปีการศึกษา  2562


บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

            การประเมินโครงการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา โรงเรียนด่านอุดมศึกษา มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อประเมินบริบท (Context Evaluation) ของโครงการ 2) เพื่อประเมินปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation) ของโครงการ 3) เพื่อประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) ของโครงการ และ 4) เพื่อประเมินผลผลิต (Product Evaluation) ของโครงการโดยใช้รูปแบบการประเมินโครงการแบบซิปป์ (CIPP Model) ประชากรที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 คน ผู้บริหาร จำนวน 1 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 12 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 9 คน ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 124 คน และนักเรียนโรงเรียนด่านอุดมศึกษา อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ปีการศึกษา 2562 จำนวน 124 คน รวมมีจำนวนทั้งสิ้น 275 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินได้แก่ แบบสอบถามความคิดเห็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 5 ฉบับ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
 
            ผลการประเมินโครงการ สรุปได้ดังนี้
            1. ผลการประเมินด้านบริบทของโครงการในภาพรวม มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด
            2. ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการ ในภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับมาก
            3. ผลการประเมินด้านกระบวนการดำเนินโครงการ ในภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับมาก
            4. ผลการประเมินผลผลิตของโครงการ
                4.1 การศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนที่เกิดจากการเข้าร่วมโครงการ  ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก

                4.2 ความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อโครงการในภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด
 
            โดยสรุป ผลการดำเนินการตามโครงการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาโรงเรียนด่านอุดมศึกษา อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ มีผลสำเร็จในระดับมาก
โพสเมื่อ : 27 ส.ค. 2563,00:00   อ่าน 320 ครั้ง