เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
การพัฒนารูปแบบการสอน ONTOUR เพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ชื่อเรื่อง    :    การพัฒนารูปแบบการสอน ONTOUR เพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
                   สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อผู้วิจัย   :    นางกนิษฐา  วังสำเภา
หน่วยงาน  :    โรงเรียนหนองทุ่มศรีสำราญวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ปีที่วิจัย     :    ปีการศึกษา 2562 - 2563

บทคัดย่อ

    การดำเนินการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนารูปแบบการสอน ONTOUR เพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อหาประสิทธิผลของรูปแบบการสอน ONTOUR เพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วยวิธี 2.1 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยรูปแบบการสอน ONTOUR เพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 2.2 ประเมินความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนที่เรียนโดยใช้รูปแบบการสอน ONTOUR เพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 2.3 ประเมินความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ของนักเรียนโดยใช้รูปแบบการสอน ONTOUR เพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีขั้นตอนการวิจัย 4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การวิจัย (Research : R1) การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน (Analysis : A) เกี่ยวกับสภาพปัญหาและความต้องการของครูผู้สอนและนักเรียนในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา (Development : D1) การออกแบบ พัฒนา และหาประสิทธิภาพ (Design and Development : D&D) ของรูปแบบการสอน ONTOUR เพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6ขั้นตอนที่ 3 การวิจัย (Research : R2) การนำไปใช้ (Implementation : I) รูปแบบการสอน ONTOUR เพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และขั้นตอนที่ 4 การพัฒนา (Development : D2) การประเมินผล (Evaluation : E) รูปแบบการสอน ONTOUR เพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนหนองทุ่มศรีสำราญวิทยา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 25 คน ได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม
    เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 1) แบบสอบถามปัญหาและความต้องการด้านการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2) รูปแบบการสอน ONTOUR เพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 3) แผนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอน ONTOUR เพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 4) เอกสารประกอบการเรียนรู้ 5) แบบประเมินความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 6) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 7) แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอน ONTOUR เพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบคะแนนทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยการทดสอบค่าที (t-test dependent Samples)

สรุปผลการวิจัย
    การพัฒนารูปแบบการสอน ONTOUR เพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผู้วิจัยได้ดำเนินการวิจัยตามลักษณะของกระบวนการวิจัยและพัฒนา สรุปผลการวิจัยดังนี้
    1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสภาพปัญหาและความต้องการของครูผู้สอนและนักเรียนในการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร พบว่า นักเรียนไม่มีประสบการณ์ด้านการพูดภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆ ต้องการให้ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการสอนที่ช่วยพัฒนาพัฒนาความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ครูไม่สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และต้องการรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ได้รับการพัฒนาแล้วเพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำรูปแบบของตนเอง
    แนวคิดพื้นฐานการพัฒนารูปแบบการสอน ONTOUR เพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ใช้แนวคิดการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร เป็นแนวคิดซึ่งเชื่อมระหว่างความรู้ทางภาษา ทักษะทางภาษา และความสามารถในการสื่อสาร เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้โครงสร้างภาษาเพื่อสื่อสาร องค์ประกอบของความสามารถในการสื่อสารไว้มี 4 องค์ประกอบ คือ 1) ความสามารถทางด้านไวยากรณ์หรือโครงสร้าง 2) ความสามารถด้านสังคม 3) ความสามารถในการใช้โครงสร้างภาษาเพื่อสื่อความหมายการพูดและเขียน และ 4) ความสามารถในการใช้กลวิธีในการสื่อความหมาย การฝึกภาษาให้ถูกต้องและมีความหมายมีหลักการที่สามารถทำได้โดย 1) ผู้เรียนเห็นความสัมพันธ์ระหว่างรูปภาษากับหน้าที่ในการสื่อสาร 2) ผู้เรียนสามารถเลือกใช้ภาษาได้ด้วยตนเอง 3) ผู้เรียนตระหนักถึงการใช้ภาษาให้เหมาะสมกับระเบียบแบบแผนสังคม 4) ผู้เรียนเข้าใจพฤติกรรมและภาษาที่เหมาะสมกับสังคม และ 5) ฝึกออกเสียงโดยบูรณาการกับบทเรียน วัดได้จาก การออกเสียง การใช้คำศัพท์ โครงสร้างภาษา ความคล่องแคล่ว การแสดงท่าทางประกอบ การพูด และความสามารถสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจ
    2. ผลการพัฒนารูปแบบการสอน ONTOUR เพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 พบว่า รูปแบบการสอน ONTOUR เพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีองค์ประกอบ คือ องค์ประกอบเชิงหลักการและวัตถุประสงค์ องค์ประกอบเชิงกระบวนการ องค์ประกอบเชิงเงื่อนไขของการใช้รูปแบบ และการวัดและประเมินผล กระบวนการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนประกอบด้วย 6 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 การแจ้งจุดประสงค์และนำเข้าสู่บทเรียน (Objective) ขั้นที่ 2 การนำเสนอหรือนำร่องเนื้อหา (Navigation) ขั้นที่ 3 การฝึกปฏิบัติ (Training) ขั้นที่ 4 การดำเนินการ (Operation) ขั้นที่ 5 การสร้างความเข้าใจ (Understanding) และ ขั้นที่ 6 การสรุปและประเมินผล (Revaluation)
    จากการทดลองใช้รูปแบบการสอน ONTOUR เพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แบบภาคสนาม กับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจำนวน 30 คน โดยใช้เกณฑ์ 80/80 ปรากฏว่า ประสิทธิภาพของรูปแบบ (E1/E2) เท่ากับ 81.92/82.08
    3. ผลการทดลองใช้รูปแบบการสอน ONTOUR เพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปรากฏดังนี้
        3.1 รูปแบบการสอน ONTOUR เพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 82.90/83.30
        3.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้รูปแบบการสอน ONTOUR เพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
        3.3 ความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร หลังเรียนด้วยรูปแบบการสอน ONTOUR เพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 อยู่ในระดับ ดีมาก
    4. ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ของนักเรียนโดยใช้รูปแบบการสอน ONTOUR เพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 พบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการสอน โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

โพสเมื่อ : 28 ก.พ. 2564,19:16   อ่าน 618 ครั้ง