เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
รายงานการวิจัยในชั้นเรียน การพัฒนาทักษะการขับร้องเพลงชาติไทยโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ
โพสเมื่อ : 08 ต.ค. 64
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้น เพื่อพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โพสเมื่อ : 28 ส.ค. 64
การพัฒนาบทเรียนแสวงรู้บนเว็บตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน เรื่อง การสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โพสเมื่อ : 28 ส.ค. 64
การพัฒนารูปแบบการสอน ONTOUR เพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
โพสเมื่อ : 28 ก.พ. 64
การพัฒนาชุดฝึกทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยใช้สถานการณ์จำลอง
โพสเมื่อ : 31 ม.ค. 64
รูปแบบการพัฒนาบุคลากรครูโรงเรียนหนองทุ่มศรีสำราญวิทยาเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการวัดและประเมินผลกา
โพสเมื่อ : 31 ส.ค. 63
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โพสเมื่อ : 31 ส.ค. 63
รายงานการประเมินโครงการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา โรงเรียนด่านอุดมศึกษา
โพสเมื่อ : 27 ส.ค. 63
การศึกษาและพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิคการปฏิบัติ ประกอบแบบฝึกทักษะ
โพสเมื่อ : 04 เม.ย. 63
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) เรื่อง สารประกอบไฮโดรคาร์บอน
โพสเมื่อ : 03 มี.ค. 63
รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปเพื่อฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญโดยวิธีการอ่านแบบ SQ4R
โพสเมื่อ : 29 ส.ค. 62
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญโดยวิธีการอ่านแบบ SQ4R
โพสเมื่อ : 27 ส.ค. 62
การพัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R
โพสเมื่อ : 26 ส.ค. 62
การพัฒนาชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เซต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โพสเมื่อ : 24 ส.ค. 62
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD เรื่อง ลำดับและอนุกรม
โพสเมื่อ : 24 ส.ค. 62
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7ขั้น (7E) เรื่อง การดำรงชีวิตของพืช
โพสเมื่อ : 20 ส.ค. 62
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะ เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ รายวิชาวิทยาศาสตร์ ว2110
โพสเมื่อ : 20 ส.ค. 62
การพัฒนาชุดฝึกทักษะปฏิบัติ เรื่อง การประดิษฐ์ของใช้ของตกแต่งจากวัสดุท้องถิ่น วิชาการงานอาชีพ
โพสเมื่อ : 13 ส.ค. 62
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) เพื่อพัฒนาทักษะการทำงานกลุ่ม วิชาการงานอาชีพ
โพสเมื่อ : 09 ส.ค. 62
การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ตรรกศาสตร์เบื้องต้น โดยใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเ
โพสเมื่อ : 14 มี.ค. 62