ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่ออาจารย์ : สัญญา สำเภา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 04 มี.ค. 2562,09:57  อ่าน 592 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ประกอบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง เลขยกกำลัง ชั้น ม.1
ชื่ออาจารย์ : นิภา พิศลืม
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 02 มี.ค. 2562,15:53  อ่าน 580 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ประกอบการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่ออาจารย์ : ศรีสุดา รจนัย
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 2562,19:25  อ่าน 595 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาชุดฝึกทักษะปฏิบัติ เรื่อง การประดิษฐ์ของใช้ของตกแต่งจากวัสดุท้องถิ่น
ชื่ออาจารย์ : กรวิภา สิงห์เหิน
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 06 ส.ค. 2560,07:02  อ่าน 951 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาชุดฝึกทักษะการพูดภาษาอังกฤษ โดยใช้กิจกรรมบทบาทสมมติ (Role playing)
ชื่ออาจารย์ : กนิษฐา วังสำเภา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 03 ส.ค. 2560,14:40  อ่าน 771 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนเชิงซ้อน กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนหนองทุ่มศรีสำราญวิทยา จังหวัดศรีสะเกษ
ชื่ออาจารย์ : นิรันรัตน์ สูงพล
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 2560,12:45  อ่าน 1279 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD
ชื่ออาจารย์ : ถาวรณ์ วังสำเภา
ตำแหน่ง : ครู คศ.4
โพสเมื่อ : 01 ก.ย. 2559,12:26  อ่าน 1142 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาชุดฝึกทักษะปฏิบัติ เรื่อง การปลูกพืชผักสวนครัว
ชื่ออาจารย์ : ถาวรณ์ วังสำเภา
ตำแหน่ง : ครู คศ.4
โพสเมื่อ : 19 ส.ค. 2559,13:32  อ่าน 1064 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนารูปแบบการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยบูรณาการ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนหนองทุ่มศรีสำราญวิทยา
ชื่ออาจารย์ : พิทักษ์ โสตแก้ว
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 11 ก.ย. 2558,22:50  อ่าน 1028 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การประเมินโครงการบ้านวิถีของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ
ชื่ออาจารย์ : พิทักษ์ โสตแก้ว
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 10 ก.ย. 2558,17:18  อ่าน 997 ครั้ง
รายละเอียด..