ผลงานครู
ชื่อผลงาน : กิจกรรมการเรียนรู้ สาระนาฏศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชุดที่ 2 เรื่อง รูปแบบนากศิลป์
ชื่ออาจารย์ : ศิริประภา ษรจันทร์ศรี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2561,15:20  อ่าน 133 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่ออาจารย์ : สุภาพร สุขสงวน
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 04 ก.พ. 2561,17:25  อ่าน 158 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาชุดฝึกทักษะปฏิบัติ เรื่อง การประดิษฐ์ของใช้ของตกแต่งจากวัสดุท้องถิ่น
ชื่ออาจารย์ : กรวิภา สิงห์เหิน
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 06 ส.ค. 2560,07:02  อ่าน 262 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาชุดฝึกทักษะการพูดภาษาอังกฤษ โดยใช้กิจกรรมบทบาทสมมติ (Role playing)
ชื่ออาจารย์ : กนิษฐา วังสำเภา
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 03 ส.ค. 2560,14:40  อ่าน 227 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหนองทุ่มศรีสำราญวิทยา
ชื่ออาจารย์ : ศรีสุดา รจนัย
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 31 ก.ค. 2560,15:10  อ่าน 277 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ระบบคอมพิวเตอร์ วิชา คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร โดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหนองทุ่มศรีสำราญวิทยา
ชื่ออาจารย์ : กิตติยาภรณ์ สำเภา
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 31 ก.ค. 2560,15:08  อ่าน 286 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนเชิงซ้อน กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนหนองทุ่มศรีสำราญวิทยา จังหวัดศรีสะเกษ
ชื่ออาจารย์ : นิรันรัตน์ สูงพล
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 2560,12:45  อ่าน 328 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD
ชื่ออาจารย์ : ถาวรณ์ วังสำเภา
ตำแหน่ง : ครู คศ.4
โพสเมื่อ : 01 ก.ย. 2559,12:26  อ่าน 482 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาชุดฝึกทักษะปฏิบัติ เรื่อง การปลูกพืชผักสวนครัว
ชื่ออาจารย์ : ถาวรณ์ วังสำเภา
ตำแหน่ง : ครู คศ.4
โพสเมื่อ : 19 ส.ค. 2559,13:32  อ่าน 473 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนารูปแบบการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยบูรณาการ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนหนองทุ่มศรีสำราญวิทยา
ชื่ออาจารย์ : นายพิทักษ์ โสตแก้ว
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 11 ก.ย. 2558,22:50  อ่าน 489 ครั้ง
รายละเอียด..